Meritve emisij snovi v zrak

V podjetju izvajamo meritve emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, za kar imamo pridobljeno akreditacijsko listino LP-064 ter s strani pristojnega ministrstva RS izdano ustrezno pooblastilo.. V okviru pooblastila izvajamo naslednje aktivnosti:

 • izdelava načrta meritev emisije snovi v zrak, vključno z določitvijo ciljev merjenja emisij snovi in opredelitvijo za emisijo snovi v zrak pomembnih parametrov obratovanja naprave;
 • izdelava strategije vzorčenja in vzorčenje odpadnih plinov;
 • izdelava načrta za beleženje časa obratovanja naprave in ocenjevanje letnega časa obratovanja naprave zaradi izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak;
 • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov,
 • merjenje prostorninskega pretoka odpadnih plinov in izračun masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, emisijskega deleža, stopnje zmanjšanja emisij, količine vlaken in emisijskega faktorja, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednsot,
 • ocenjevanje razpršene in ubežne emisije snovi v zrak,
 • izračunavanje emisijskih faktorjev, če so za napravo, za katero se izvajajo prve meritve ali obratovalni monitoring, določene njihove mejne vrednosti,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah emisije snovi in izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak,
 • merjenje koncentracije snovi v odpadnih plinih ter preračunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normnih pogojih  in na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je njena  vrednost za posamezen vir onesnaževanja določena s predpisi o emisiji snovi v zrak, z naslednjimi akreditiranimi metodami:
  • merjenje emisije celotnega prahu po standardu SIST ISO 13284-1:2018,
  • merjenje emisije celotnega prahu po standardu SIST ISO 9096:2018,
  • merjenje emisij vlage (H2O) po standardu SIST EN 14790:2017,
  • merjenje emisij žveplovega dioksida (SO2)- Referenčna metoda po standardu  SIST EN 14791:2017,
  • merjenje emisij bazičnih dušikovih spojin po smernicah VDI 3496-1:1982 (brez poglavja 4.2.4),
  • merjenje hitrosti  in volumskega pretoka  plinskih tokov v odvodnikih po standardu SIST ISO 16911-1:2014,
  • merjenje emisije ogljikovega dioksida (CO2) po standardu SIST ISO 12039:2002,
  • merjenje emisije ogljikovega monoksida (CO) po standardu SIST ISO 12039:2002,
  • merjenje emisije kisika (O2) po standardu SIST ISO 12039:2002,
  • merjenje emisije dušikovega oksida (NO) po standardu SIST ISO 12039:2002,
  • merjenje emisije dušikovega dioksida (NO2) po standardu SIST ISO 12039:2002,
  • merjenje emisije žveplovega dioksida (SO2) po standardu SIST ISO 12039:2002,
  • merjenje emisije celokupnega organskega ogljika (TOC) po standardu SIST EN 12619:2013,
  • merjenje emisije prašnatih anorganskih spojin – kovin:  arzen (As), kadmij (Cd), krom (Cr), kobalt (Co), baker (Cu), mangan (Mn), nikelj (Ni), svinec (Pb), antimon (Sb), talij (TI), vanadij (V) po  standardu SIST EN 14385:2004 (brez poglavja 8.7 in 8.8),
  • merjenje emisije fluora in njegovih spojin, izraženih kot HF po standardu SIST ISO 15713:2009,
  • merjenje emisije anorganskih spojin klora, izraženih kot HCI po standardu SIST EN 1911:2011 (brez poglavja 6),
  • merjenje emisije posameznih organskih spojin po standardu SIST-TS CEN/TS 13649:2015 (modificiran),
  • merjenje emisije fenola po smernicah VDI 3485 zv. 1:1988 (modificiran),
  • merjenje emisije polikloriranih dibenzodioksinov in polikloriranih dibenzofuranov (PCDD/PCDF) po standardu SIST EN 1948-1:2006 (samo vzorčenje),
  • merjenje emisije policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) po standardu SIST ISO 11338-1:2004  (samo vzorčenje),
  • merjenje emisije živega srebra po standardu SIST EN 13211:2002 (brez poglavja 7.8 in 7.9),
  • merjenje emisije formaldehidov in acetaldehidov z metodo absorpcije v raztopino DNPH po smernicah VDI 3862-2:2000 (brez poglavja 5.2 in 6),
  • merjenje alifatskih aldehidov (C1-C3) z MBTH metodo po smernicah VDI 3862-1:2000,
  • merjenje emisije vodikovega sulfida (H2S) po smernicah VDI 2454-2:1982 (brez poglavja 4.2),
  • merjenje emisij dušikovih oksidov (NOx)  po standardu SIST EN 14792:2017
  • merjenje emisij CO po standardu SIST EN 15058:2017
  • merjenje emisij O2po standardu SIST EN 14789:2017,
  • merjenje emisij deponijskih plinov O2, CO, CO2, CH4, H2, H2S po interni metodi IM-EKO-01:2018,
  • preizkušanje dimnih plinov iz oljnih kotlov; Vizualna in fotometrična določitev dimnega števila po smernicah DIN 51402-1:1986.

Z meritvami emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, s kalibriranimi instrumenti na terenu in v laboratoriju  ugotavljamo oddajanje snovi iz posamezne naprave v zrak, ki se izraža kot:

 • koncentracija snovi v odpadnih plinih,
 • masni pretok snovi v odpadnih plinih,
 • količina vlaken v odpadnih plinih,
 • emisijski delež ali
 • emisijski faktor.

Za podrobnejše informacije o izvedbi emisijskega monitoringa odpadnih voda kontaktirajte kontaktno osebo.

Kontaktna oseba
g. Niko Črešnik, univ. dipl. inž. kem. inž.
T: 08/2051326
GSM.: 031 482 814
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.